ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) เพื่อจัดการศึกษาทั้งระบบในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นแนวทางและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจึงสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันถึงการปฏิรูปการศึกษาต่อไปดังนี้

หลักการที่สำคัญในการปฏิรูปฯ
- การสร้างคุณภาพและเนื้อหาในการศึกษา
- การสร้างโอกาสแกละการเข้าถึงการศึกษา
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

การปฏิรูปการศึกษาเพื่ออะไร
วิสัยทัศน์ : คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

สรุป
จุดเน้นของการปฏิรูป 3 เรื่อง
-พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
-โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
-การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

-คุณภาพการศึกษาคนไทยยุคใหม่
-คุณภาพครูยุคใหม่
-คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่
-คุณภาพการบริหารจัดการใหม่

-เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
-การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม(ครอบครัว ศาสนา องค์กรปกคร่องส่วนท้องถิ่น สถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
-กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป : ตั้งคระกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมี รมว.ศธ. เป็นประธาาน
-มีกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป จัดตั้งกลไกอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น สถาบันเทคโนโลยีกเพื่อการศึกษา ETV คณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น