งานในหน้าที่สอน

1.ผู้เรียนได้ผลการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในสาระการเรียนรู้ที่สอน
2. ผู้เรียนได้ผลการเรียน “0″,”ร”,”มส” ไม่เกินร้อยละ 5 ในสาระการเรียนรู้ที่สอน
3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับ 3 ในสาระการเรียนรู้
4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมิน อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ในระดับ 3 ในสาระการเรียนรู้
5. มีการดูแลช่วยหลือนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในสาระการเรียนรู้ที่สอนให้จบตามเกณฑ์การจบหลักสูตร

การแข่งขัน

มีผลการแข่งขันทักษะในกิจกรรมที่รับผิดชอบ ระดับ CEO ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่รับผิดชอบ

งานสนับสนุนการสอน

มีผลการประเมินงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

งานพัฒนานักเรียน

- มีการดำเนินงานและเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน
- มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ปฏิทินปฏิบัติงาน

- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน