กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

Posted by nattawut on มิถุนายน 29th, 2011

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 8 ข้อ ดังนี้
1.การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมที้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
3.การออบแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป็าหมาย
4.การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
5.การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
6.การประเมินความก้าวหน้าของผุ้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมที้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าขอตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
7.การวิเคราะห์ผลการประเมิน และนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
8.การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

Posted by nattawut on ธันวาคม 15th, 2010

17 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. โรงเรียนฯดำเนินงานสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการทำโครงการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ติด 0,ร,มส ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายโรงเรียนทุกแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

การดำเนินการ การจัดหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

Posted by nattawut on ธันวาคม 1st, 2010

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย บริหารจัดการหลักสูตร
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  • จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
  • จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  • จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
  • จัดการเรียนการสอน สนองต่อผู้เรียนทุกคน

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Posted by nattawut on ธันวาคม 1st, 2010

ฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ ครู นักเรียน นำไปปฏิบัติด้วย ประกอบด้วย
1.จัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
2.สอนและวัดผลประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานของสาระการเรียนรู้
3.สอนจบหน่วยการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้หนึ่ง ๆ ให้สอบ/ประเมินผลทันที เป็นแบบ Block course
4.การวัด ประเมินผลทุกครั้งมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็น Rubric Score บอกผลการประเมินให้นักเรียนรู้
5.การประเมินให้มีความหลากหลาย ทั้งการอ่าน การเขียน การบรรยาน ส่งชิ้นงาน ฯลฯ
6.ให้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๋ของผู้เรียนทุกรายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7.คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะระดับความสามารถแต่ละบุคคลต่างกัน บางคนรับความรู้ได้เร็ว บางคนรับเร็วลืมเร็ว บางคนรับช้าลืมเร็ว/ช้า
8.ผลการสอบประเมินย่อย ๆ มีผลต่อการตัดสินผลการเรียนปลายปี ปลายภาค การให้ผลการประเมินนักเรียนมากไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ให้มีร่องรอย ตรวจสอบได้
9.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ระดับโรงเรียน มีผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินภายนอก เนื่องจากการประเมินภายนอกรอบที่ 3 เป็นการประเมินแบบอิงเกณฑ์ เช่น ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
10.การสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 เป็นการสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การเรียนที่ยากและเข้มข้น ถ้าไม่ตรงตามตัวชี้วัดก็ย่อมไม่มีผลดีต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอนและวัดผลประเมินผลทันที งานที่มอบหมายชิ้นงานเล็ก ๆ ย่อมดีกว่าชิ้นงานใหญ่ คะแนนมาก เพราะนักเรียนย่อมมีโอกาสพลาดและมีผลการเรียนไม่ผ่าน
…………..
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปรับเวลาเรียนใหม่

Posted by nattawut on กันยายน 23rd, 2010

ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ได้ปรับเวลาเรียนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถาพความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอน และระบบการดูแลนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด ตามความต้องการของผู้เรียน จึงได้กำหนดเวลาเรียนใหม่ดังนี้
08.15-08.30 น. พิธีหน้าเสาธง
08.30-08.40 น. พบครูประจำชั้น
08.40-09.30 น. ชั่วโมงที่ 1
09.35-10.25 น. ชั่วโมงที่ 2
09.30-11.20 น. ชั่วโมงที่ 3
11.25-12.15 น. ชัวโมงที่ 4
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.05 น. ชั่วโมงที่ 5
14.10-15.00 น. ชั่วโมงที่ 6
15.05-15.55 น. ชั่วโมงที่ 7
16.00-16.50 น. ชั่วโมงที่่ 8

การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553

Posted by nattawut on สิงหาคม 17th, 2010

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้
จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ภาคตุะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด 61 เขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม หลักคือ

1.การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ
3. การนำเสนอผลงานผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. การศึกษาแหล่งเรียนรู้/ แหล่งท่องเที่ยวเมืองอุดร
5. การแสดงศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นอิสาน
6. Student Chanel/Tutor Chanel สู่สากล

ในส่วนของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ ….เจอกันที่อุดร ครับ…

การแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียน ๔ วิชาหลัก ศกว ปี ๒๕๕๓

Posted by nattawut on สิงหาคม 11th, 2010

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียน 4 วิชาหลัก ผลการแข่งขัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญอันดับที่ 1


มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูศรีสะเกษวิทยาลัย

Posted by nattawut on สิงหาคม 3rd, 2010

งานในหน้าที่สอน

1.ผู้เรียนได้ผลการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในสาระการเรียนรู้ที่สอน
2. ผู้เรียนได้ผลการเรียน “0″,”ร”,”มส” ไม่เกินร้อยละ 5 ในสาระการเรียนรู้ที่สอน
3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับ 3 ในสาระการเรียนรู้
4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมิน อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ในระดับ 3 ในสาระการเรียนรู้
5. มีการดูแลช่วยหลือนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในสาระการเรียนรู้ที่สอนให้จบตามเกณฑ์การจบหลักสูตร

การแข่งขัน

มีผลการแข่งขันทักษะในกิจกรรมที่รับผิดชอบ ระดับ CEO ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่รับผิดชอบ

งานสนับสนุนการสอน

มีผลการประเมินงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

งานพัฒนานักเรียน

- มีการดำเนินงานและเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน
- มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ปฏิทินปฏิบัติงาน

- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน

สื่อประกอบการเรียนวิชาภาษาซี

Posted by nattawut on มีนาคม 19th, 2010

ในภาคเรียนที่ 1/2533 ให้นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาซี กับครูณัฐวุฒิ ศึกษาสื่อการเรียนต่อไปนี
1.เริ่มต้นกับภาษาซี
2.เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/index2.php

ภาษาซีกับครูณัฐวุฒิ

Posted by nattawut on มีนาคม 18th, 2010

ภาคเรียนที่ 1/2553 เปิดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติม ภาษาซี ให้กับนักเรียน ม.3 และ ม. 4 นักเรียนสามารถเข้าไปทดลองเรียนก่อนได้ที่เว็บไซต์ครูณัฐวุฒิ ชื่อวิชา ภาษาซี อ่านเอกสารในแบบ Power Point ได้ที่ C-Review


Copyright © 2011 SKW- knowledge blog. Dvd copy.