ผลการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา

Posted by nattawut on มกราคม 22nd, 2011

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีรับตรง/โควตา ประจำปีการศึกษา 2554
1.มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยร่วม จำนวนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 164 คน
2.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  175 คน
3.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 134 คน
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน 40 คน
5.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 24 คน
6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 13 คน

7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 6 คน

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 4 คน
9.มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 56 คน

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 12 คน

11.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 5 คน
12.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 3 คน

คณะแพทย์ศาสตร์ จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการแพทย์ ODOD จำนวน 4
คน
โครงการแพทย์ CPIRD จำนวน 2 คน
รับตรง  จำนวน 1 คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  จำนวน 12 คน

มอบทุนการศึกษา

Posted by nattawut on ตุลาคม 2nd, 2010

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมชุมพลนิทรรศ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จำนวน  138 คน แบ่งเป็น ม.ต้น 80 คน ทุนละ 1,500 บาท  ม.ปลาย 58 คน ทุนละ  2,000 บาท ซึ่งในการมอบทุน โรงเรียนได้เชิญเจ้าของทุนให้มามอบด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังได้เชิญผุ้ปกครองและผุ้มีเกียรติมาร่วมในพิธีนี้ด้วย


Copyright © 2011 SKW- knowledge blog. Dvd copy.